Di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư trở lại đón khách tham quan từ ngày 04/7/2021

03/07/2021

 Di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư trở lại đón khách tham quan từ ngày 04/7/2021

      Thực hiện công văn số 369/UBND-VP6 ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình “V/v cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động hoạt động, dịch vụ trên địa bàn tỉnh”. Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư sẽ mở cửa đón khách tham quan kể từ ngày 04/7/2021 (chỉ được đón, phục vụ khách trong tỉnh). Nội dung công văn như sau:

Nội dung Văn bản