Thành phố Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình

Điểm xuất phát: Thành phố Ninh Bình

Điểm đến: Cố đô hoa lư

Tam Cốc - Bích Động đến Cố đô hoa lư

Điểm xuất phát: Tam Cốc - Bích động.

Điểm đến: Cố đô Hoa lư