Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của

Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư

(Ban hành theo Quyết định số 346/QĐ-SVHTT ngày 08 tháng 6 năm 2017

của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình)

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

 1. Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trực thuộc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
 2. Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện quản lý và tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị của khu di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 1. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn quản lý, bảo tồn, tôn tạo, khai thác và phát huy các giá trị Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư;
 2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc sưu tầm, trưng bày, kiểm kê, bảo quản tư liệu, hiện vật, thăm dò khảo cổ học, bảo vệ, tôn tạo, tu bổ di tích thuộc Khu Di tích;
 3. Tổ chức, phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, xây dụng hệ thống thông tin, lưu giữ tư liệu về di tích phục vụ chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm, hội thảo, tọa đàm và tuyên truyền, giới thiệu phát huy các giá trị Khu Di tích;
 4. Chủ trì, phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường trong Khu Di tích;
 5. Tham gia, phối hợp với các đơn vị trong ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức Lễ hội Hoa Lư hằng năm;
 6. Hướng dẫn, thuyết minh cho khách tham quan Khu Di tích; tổ chức bán vé, thu phí tham quan, phí trông coi xe, tiếp nhận các nguồn lực công đức hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa tại Khu Di tích theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh;
 7. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, người lao động; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư theo quy định của Nhà nước và quy định về phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;
 8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm đối với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan có liên quan theo quy định;
 9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

III. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

    1. Lãnh đạo

    a. Lãnh đạo Trung tâm: gồm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

    b. Giám đốc phụ trách chung,làm việc theo chế độ Thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, trước pháp luật  về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

    c. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.

    d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó phòng theo quy định phân công, phân cấp của UBND tỉnh và theo điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ quy định.

    2. Các phòng chuyên môn

    - Phòng Hành chính – Quản trị;

    - Phòng Quản lý vé;

    - Phòng Thuyết minh;

    - Phòng Sưu tầm – Bảo tồn.