QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƯ

(Căn cứ nghị quyết số: 19/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy định

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)

* Đối tượng thu phí:

Người Việt Nam và người nước ngoài từ 6 tuổi trở lên

* Mức thu:

1. Người lớn: 20.000 đồng/người/lượt

(Adult: 20.000 VND/person/visit)

2. Trẻ em từ 6 tuổi đến 15 tuổi: 10.000 đồng/người/lượt

(Children from 6 to 15 years: 10.000 VND/person/visit)

3. Người cao tuổi: Từ đủ 60 tuổi trở lên; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người khuyết tật nặng (xuất trình CMND hoặc giấy tờ khác chứng minh): 10.000 đồng/người/lượt.

* Đối tượng miễn thu phí:

Miễn thu phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng

Yêu cầu quý khách vui lòng mua vé