Cơ cấu tổ chức

Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư gồm có:

Ban giám đốc và Các Phòng chức năng

- Ban giám đốc:

Đ/c Giang Bạch Đằng - Giám đốc, Bí thư Chi bộ

Đ/c Lê Thị Bích Thục- Phó giám đốc, Phó bí thư Chi bộ

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn

Đ/c Đào Thị Mỹ Dung - Phó giám đốc

- Các Phòng chức năng:

1 - Phòng Hành chính - Quản trị

Đ/c Nguyễn Đức Tuấn - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng

2 - Phòng Thuyết minh

Đ/c Lê Thị Bích Thục, phụ trách phòng

3 - Phòng Quản lý vé 

Đ/c Đào Thị Mỹ Dung, phụ trách phòng

4 - Phòng Sưu tầm - Bảo tồn

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc, phụ trách phòng