Đoàn tỉnh trưởng Lào về thăm Cố đô Hoa Lư (13.05.2016)